Main Menu

SPRAWD? JAK TWOJE IMI? WYGL?DA PO JAPO?SKU!

W alfabecie Katakana i Hiragana!
Mateusz

{japname type=|M| album=|Mateusz| }{/japname}

Pochodzenie: hebrajskie
Znaczenie: Mattitjah - dar Jahwe
Liczba: 3
Imieniny: 21 wrze?nia

Charakterystyka imienia: Liczba imienia Mateusz wynosi trzy. Trjka to liczba ludzi ?mia?ych, b?yskotliwych, obdarzonych siln? wol?, a przez to dobrze radz?cych sobie w ?yciu, cz?sto wr?cz urodzonych szcz??ciarzy. Jak g?osi pierwotne znaczenie tego imienia, Mateusz to kto? "wyr?niony przez Boga". Tak wi?c kto?, kto nosi takie imi?, mo?e czu? si? pewnie w polu jego ochronnej mocy. Mateuszowie zwykle ?yj? tak, jakby byli tej ochronnej mocy ?wiadomi. Nie boj? si? o swj los, nie dr?? na my?l o pora?ce, a dzi?ki temu nie marnuj? si? na pr?ne zmartwienia. Zwykle szybko i bez d?u?szych waha? okre?laj? swoje cele i d??? do nich po najkrtszej drodze. Instynkt im podpowiada, co dla nich samych jest dobre, a co z?e, potrafi? si? trzyma? w?asnych zasad i je?li trzeba, postawi? na swoim. W osobie Mateusza zazwyczaj harmonijnie ??czy si? indywidualizm i wiara we w?asne si?y z dobrym wyczuciem realiw, spraw materialnych i ziemskich. Raczej nie ma w?rd nich mi?o?nikw pr?nych fantazji; swoje marzenia umieszczaj? w realnym ?wiecie. Dzi?ki temu, ?e s? pewni siebie i dobrze zakotwiczeni w materialnej rzeczywisto?ci, nie s? skorzy do buntu. Ch?tniej mwi? "tak" ni? "nie", ale to wcale nie oznacza, ?e daj? si? komu? prowadzi? jak na pasku. Kto chcia?by Mateuszem rz?dzi?, mo?e gorzko tego po?a?owa?! Bywa, ?e matki nadaj? to imi? swoim synom w nadziei, ?e ch?opiec, ktre imi? tak podobne jest do s?owa "matka", b?dzie pos?usznym "maminsynkiem". Nic bardziej mylnego. Jest to imi? indywidualistw, ktrzy nie zamierzaj? si? podporz?dkowywa?.
Wibracje imienia Mateusz kojarz? si? z wp?ywami Jowisza i jego znaku zodiaku, Strzelca. Ze wzgl?du na duchow? rwnowag?, jaka wpisane jest w to imi?, jest ono te? odpowiednie dla znaku Wagi. Z powodu dobrego wyczucia spraw materialnych ucieszy ono Kozioro?ca, Byka i Pann?, a tak?e Raka, z odmiennych za? powodw - Wodnika. Jako imi? dla Lwa, Bli?ni?t i Ryb mie?ci si? ono, mo?na powiedzie?, w normie, za? Barana i Skorpiona mo?e dra?ni? w?a?nie swoim nadmiernym zrwnowa?eniem.
M??czyzna o tym imieniu jest cz?owiekiem niezwykle odpowiedzialnym, prawdomwnym, sprawiedliwym, dobrodusznym. Raz podj?te ustalenia i raz dane s?owa, realizuje z ?elazn? konsekwencj?, cho?by mia?y mu przynie?? straty. Jest konserwatyst? w swych przekonaniach, wychowuje dzieci zgodnie z tradycj? ojcowsk?, kocha ?on? nad wyraz szczerze. Nie uznaje wolnej mi?o?ci. Ofiarnie s?u?y sprawie publicznej, udziela pomocy innym osobom. Je?eli obierze kierunek studiw humanistycznych - zostaje duszpasterzem.
Pochodne imienia: Maciej