Main Menu

SPRAWD? JAK TWOJE IMI? WYGL?DA PO JAPO?SKU!

W alfabecie Katakana i Hiragana!
Adam

{japname type=|M| album=|Adam| }{/japname}

Pochodzenie: hebrajskie
Znaczenie: cz?owiek z ziemi
Liczba: 1
Imieniny: 6 kwietnia, 16 maja, 9 wrze?nia, 12 grudnia, 24 grudnia

Charakterystyka imienia: Adam to imi? pierwszego cz?owieka, ktrego, jak powiada Biblia, Bg powo?a? do ?ycia w szstym dniu stwarzania ?wiata. Dawni ?ydzi, twrcy Biblii, rozumieli to imi? po prostu jako "cz?owiek". Poniewa? w ich j?zyku podobnie brzmia?y tak?e s?owa "ziemia" i "czerwony", st?d wywnioskowali, ?e Bg Jahwe ulepi? Adama z czerwonej ziemi. Adam by? pierwszym cz?owiekiem i numerologia niejako to potwierdza, liczba tego imienia rwna si? bowiem jeden. Jest to liczba pionierw, tych, ktrzy krocz? przed innymi i pierwsi zaczynaj? r?ne przedsi?wzi?cia. Magia liczby jeden nadal ma wp?yw na ?ycie i charakter dzisiejszych Adamw. Rzeczywi?cie s? pionierami i cz?sto z mozo?em, w pojedynk?, k?ad? podwaliny pod dzie?o, ktre b?d? kontynuowa? jeszcze ich synowie i wnukowie.
Biblijny Adam ?y? w rajskim ogrodzie, gdzie ros?y drzewa owocowe i pas?a si? zwierzyna. Wsp?cze?ni Adamowie rwnie? znaj? si? na ziemi, ogrodach i zwierz?tach. Bywaj? zami?owanymi ogrodnikami, rolnikami czy weterynarzami. Maj? z natury talent do wszystkiego, co wi??e si? z ?ywio?em ziemi - st?d w?rd nich wielu geologw, budowniczych i architektw. Spod ich r?k wychodz? rzeczy trwa?e, solidne i niezawodne. Lubi? te? otacza? si? ?adnymi przedmiotami i ozdobnymi ro?linami. Cz?sto zajmuj? si? cia?em: bywaj? uzdolnionymi lekarzami, masa?ystami, trenerami sportowymi. Adamowie s? pewni swoich m?skich zalet. Mo?na im zaufa?, mo?na na nich polega?. S? urodzonymi opiekunami; ch?tnie otaczaj? si? dzie?mi i przekazuj? swoim synom (crkom rwnie?) swoje ?yciowe do?wiadczenia. Do swych pogl?dw s? przywi?zani i niech?tnie zmieniaj? zdanie - nawet, kiedy b??dz?. Pora?ki nie odbieraj? im ochoty do dzia?ania. Potrafi? z wielkim uporem realizowa? plany roz?o?one na lata. Ten portret Adama najbardziej przypomina znak Byka: wiosenny znak zodiaku zwi?zany z ?ywio?em ziemi, z rozkwitaj?c? przyrod?. To imi? jest tak samo odpowiednie dla Rakw, mi?o?nikw tradycji, przyrody i ?ycia rodzinnego, jak rwnie? dla praktycznych Panien i wytrwa?ych Kozioro?cw. Przypominamy, ?e najs?awniejszy z polskich Adamw - Mickiewicz - urodzi? si? w?a?nie w znaku Kozioro?ca. M??czyznom z pozosta?ych znakw imi? Adam dodaje wytrwa?o?ci w dzia?aniu i pewno?ci siebie. Tylko Baran i Skorpion b?d? grzeszy? nadmiernym uporem, a Adam Waga b?dzie mo?e zanadto zapatrzony w siebie.
Lubi trzyma? si? faktw, ale cz?sto nie dowierza swoim umiej?tno?ciom i traci samodzielno??. Spokojny, dyplomatyczny; wybija si? w szkole. D?ugo kocha w tajemnicy, ale w mi?o?ci wierny. Nie zawsze umie walczy? o swoje. Przysz?o?? w us?ugach lub handlu. Oszcz?dny a? do sk?pstwa, cz?sto bardzo uparty!