Main Menu

SPRAWD? JAK TWOJE IMI? WYGL?DA PO JAPO?SKU!

W alfabecie Katakana i Hiragana!
Aleksandra
{japname type=|K| album=|Aleksandra| }{/japname}

Pochodzenie: greckie
Znaczenie: od imienia Aleksander
Liczba: 9
Imieniny: 18 marca, 15 i 18 maja, 24 listopada

Charakterystyka imienia: Aleksandra pochodzi oczywi?cie od imienia Aleksander, ale nie jest tylko jego cieniem czy echem. Posiada swj w?asny, bardzo wyra?ny magiczny sens. Liczb? tego imienia jest dziewi??. Ludzie spod tej liczby to natury niezale?ne, ambitne, nastawione w ?yciu na rozwj i osi?gni?cia. Gdy matki nadaj? swoim creczkom imi? Aleksandra, to tak, jakby im ?yczy?y, aby kiedy?, w przysz?o?ci, wzi??y swoim m??w w cugle, pod troskliw? opiek?. Bo jak?e mo?na ufa? naszym m??czyznom, coraz bardziej niewie?ciej?cym!
Ale ju? bez ?artw: Aleksandry to kobiety odpowiedzialne i mierz?ce w ?yciu wysoko, nie pozwalaj?, aby ?ycie rozmieni?o si? na drobne. W razie potrzeby umiej? zachowa? dyscyplin?, porz?dek i zimn? krew. Mo?e tylko nie s? tak spontaniczne i tak skore do zabaw, jak przedstawicielki innych imion, ale trudno mie? wszystko na raz. To wymagaj?ce imi? z najwi?ksz? gracj? b?dzie nosi? Wodnik oraz drugi znak saturnowy, Kozioro?ec. W ogle imi? Aleksandra lepiej s?u?y paniom urodzonym w ch?odnej po?owie roku, a wi?c (oprcz wymienionych) Skorpionom i Rybom, a tak?e Wagom, Pannom i Rakom. Mniej odpowiednie jest dla wiosennych Bykw, dla gor?cokrwistych Baranw i Strzelcw, za? Bli?ni?ta i Lwy mo?na nazwa? tak dla celw wychowawczych - aby ?atwiej by?o uczy? je rozs?dku i dobrych manier.
Imi? ?e?skie utworzone zosta?o od imienia m?skiego ju? w staro?ytno?ci, a jest pochodzenia greckiego. Oznacza obron? m??czyzn, m??w stanu, rycerzy. Osoba ochrzczona tym imieniem jest sprawiedliwa i obdarzona darem mwienia prawdy, co w ?yciu sprawia jej wiele k?opotw. Charakter marzycielski, nerwowy i sk?onny do przesady. Poniewa? jest typem towarzyskim, a zarazem posiadaj?cym uzdolnienia kierownicze, ma cz?sto konflikty z otoczeniem. Posiada pi?kne i szczytne idee, ktrych nie realizuje, a to w skutek braku inicjatywy i postanowie? mocnych do dzia?ania