Main Menu

SPRAWD? JAK TWOJE IMI? WYGL?DA PO JAPO?SKU!

W alfabecie Katakana i Hiragana!
Agnieszka
{japname type=|K| album=|Agnieszka| }{/japname}

Pochodzenie: greckie
Znaczenie: hagnos - czysty, ?wi?ty, bez zmazy
Liczba: 1
Imieniny: 1, 21, 28 stycznia, 28 lutego, 2, 6, 26 marca, 20 kwietnia, 13 maja, 6, 17 czerwca, 27 lipca, 27 sierpnia, 4, 10, 24 wrze?nia, 11, 16, 17, 18 listopada

Charakterystyka imienia: Poprzez r?ne skojarzenia imi? Agnieszka ??czy si? z ide? pocz?tku, zaczynania. Tak wi?c liczba tego imienia rwna si? jeden, co stawia Agnieszki w szeregu tych, ktrzy id? na pocz?tku, przewodz? innym. Tak?e czysto?? i niewinno?? w?a?ciwa jest istotom, ktre stoj? u pocz?tkw.
Imi? Agnieszka jest u nas ch?tnie nadawane, poniewa? od razu ma form? zdrobnia??, pieszczotliw?, czyli szczeglnie nadaje si? dla dzieci. Ta zdrobnia?a forma imienia nie powinna jednak nikogo myli?! Prawie zawsze okazuje si?, ?e dziewczynka, ktr? nazwali?my Agnieszk?, jest nad wiek samodzielna, nie daje si? urabia? i pokazuje swoje pazurki. Agnieszki wcze?nie potrafi? zapewni? sobie niezale?no??. Cz?sto ju? jako nastolatki staj? si? faktyczn? g?ow? rodziny, a przynajmniej rodzice musz? si? liczy? z ich zdaniem. M?ode Agnieszki szybko wchodz? w ?wiat doros?ych i znajduj? dla siebie pole do popisu, na ktrym mog? by? pierwsze i najlepsze. Si?a charakteru, niezale?no??, otwarty umys?, rozs?dek i zawodowa sprawno?? - wszystko to jednak wcale nie przeszkadza Agnieszkom w byciu kobiet?. Kiedy trzeba, potrafi? by? prawdziw? ozdob? tego niedoskona?ego ?wiata. Agnieszki, zgodnie z magi? swojego imienia, d?ugo zachowuj? m?odo??, ?wie?o?? i ciekawo?? ?wiata. W wieku dojrza?ym mog? by? wzi?te za kole?anki swoich crek!
Znak zodiaku najbardziej zgodny z charakterem tego imienia to Wodnik. Wodnik, jak typowa Agnieszka, ma silny charakter, ale nie narzuca si? innym i czyni swoje bez zb?dnego ha?asu. Drugim znakiem Agnieszki jest pierwszy znak wiosny, Baran. Rwnie? Ryby, Lew, Strzelec, Bli?ni?ta i Waga, to znaki, ktrym bez przeszkd mo?na nada? to imi?. W przypadku pozosta?ych znakw imi? Agnieszka mo?e pe?ni? role "pedagogiczn?": uczy? m?ode istoty pogody ducha i optymizmu.
Osoba o tym imieniu jest wra?liwa, spokojna, z du?ym poczuciem obowi?zku. Obdarzona jest wielkimi idea?ami. Charakter sta?y, nieumiej?cy narzuci? drugim swej woli. Cechuje ja odwaga, niezale?no?? my?lowa i w dzia?aniu. Jest zawsze dobra nauczycielka i wzorowa matka
Pochodne imienia: Jagna, ?ac. Agnes, hiszp. Ines